صفحه اصلی / درباره ما

درباره ما

لوگواسلامشهرانلاین

اسلامشهراتلاین در امتدادسبزجاده ساوه

نشریه الکترونیک خبری فرهنگی  محلی جاده ساوه اسلامشهر وتوابع “http://www.eslamshahre.ir”

اولین وبسایت غیرانتفاعی فعال  درامتدادجاده ساوه وشهرستان اسلامشهر وشهرکهای تابع وهمجوار
وبسایتی کاربرمحور باهدف افزایش وارتقا سطح اگاهی واطلاعات عمومی اهالی محلی وکاربران کشوری درقالب انتشارمحتوای نوشتاری تصویری جهت ثبت وانعکاس مشکلات موجودمحلی اهالی ساکن وکاسب  به مسئولان محلی  معرفی اصناف معتمد فعال ومراکزصنعتی تجاری واداری ومعرفی کارآفرینان موفق درشهرستان اسلامشهروتوابع درواقع هدف اصلی واولیه راه اندازی اسلامشهرانلاین جایگزینی یک نشریه الکترونیک خبری فرهنگی ومحلی به جای یک نشریه کاغذی مانند روزنامه ومجلات محلی چون متاسفانه  اسلامشهرفاقد یک نشریه کاغذی چاپی بودواین فقدان کارخبررسانی واخبارموجوددرسطح این شهرستان را دشوارواغلب غیرممکن نموده بودلذا باهمکاری تعدادی ازاهالی دلسوزوفهیم اسلامشهرتصمیم به راه اندازی یک نشریه محلی الکترونیک نمودیم که سایت  اسلامشهرانلاین درسال 1398 پس ازگرداوری ابزاروزیرساختهای لازم طراحی و درتابستان 1398 اغازبه کاروبهره برداری گردید هزینه های موردنیازاین سایت توسط سرمایه گذاری ابتدایی توسط چندتن ازمعتمدین محلی تامین وسپس باپذیرش تبلیغات واگهی تجاری و طراحی سایت بخشی از مخارج خودرا تامین و بخشی دیگر توسط تعدادی ازکارآفرینان صنعتی تجاری وتولیدی فعال درسطح اسلامشهر درقالب طرح همیاری تاکنون پشتیبانی وتامین گردیده که جادارد ازتمام این عزیزان کارافرین به جهت حمایت وپشتیبانی بی دریغ شان ازاین مجموعه کمال تشکررا ازطرف کاربران سایت وهمچنین همکاران داشته باشم به همین منظور مجموعه همکاران دراسلامشهرانلاین وظیفه خود میداند برای شکوفایی وپیشرفت چنین مراکزصنعتی تجاری وتولیدی فعال درسطح این شهرستان هراقدامی درراستای امورسایبری درفضای مجازی که قادربه انجام باشد به هیچ وجه دریغ نخواهدنمود و باافتخار به انجام خواهندرساند

رونددریافت کمک های مالی دریافتی ماتحت نظارت و مدیریت سندیکای اصناف اینترنتی ایران پارسی شاپ به صورت  دریافت انلاین  وتحت نظارت برای مخارج روزمره دراین سایت هزینه میشودولذا درپایان هرسال کاری گزارشی از نوع محارج و هزینه ها به صورت پست متنی درهمین سایت جهت اطلاع کاربران و حامیان ما منتشرمیشودهمچنین این سایت مجوزفعالیت ازوزارت صنعت-معدن وتجارت به نام اینماد را اخذنموده همچنین تحت نظارت  وساماندهی وزارت ارشادوتبلیغات جمهوری اسلامی ایران وعضو انجمن وسندیکای اصناف اینترنتی ایران پارسی شاپ میباشد

اواتاراسلامشهرانلاین

مدیرمسئول وسردبیر:خانم کیمیاشقاقی  admin@eslamshahre.ir

خزانه داروروابط عمومی:آقای رضاطهرانی

همراه باچهارکارمند وبمستروخبرنگارفعال دربخش سرویس خبری

سرورمیزبانی سایت :آساتک

طراح وپشتیبانی فنی وسایبری :کارگروه ایکامرس ایران

دفترمرکزی سایت:بزرگرراه ایت اله دسعیدی شاطره خ شهیدرجایی پلاک 220  info@eslamshahre.ir

تلفن: 02155256415

        02155255425

لوگوی اسلامشهر