شایعات میهن
صفحه اصلی / اخبار / سناریوحذف میهن ازبازارتوسط رقباصنفی

سناریوحذف میهن ازبازارتوسط رقباصنفی

بنده مدیرمسئول سایت اسلامشهرآنلاین دراین پست پیش رو درارتباط بااخباری که این روزهادرارتباط با شرکت لبنیات میهن وبخصوص مالک این مجموعه آقای حاج ایوب پایداری دربین عموم مردم درجریان است پس ازتحقیقات وبررسی های میدانی وکسب اطلاعات موثق برآن شدم نتیجه حاصل شده این تحقیقات رابرای اطلاع عموم درسایت اسلامشهرانلاین منتشرکنم صرف نظرازاینکه مجموعه لبنیات میهن به عنوان بزرگترین کارآفرین شهرستان اسلامشهربرخلاف دیگرکارآفزینان فعال دراین شهرستان هیچگاه اقدام به هیچگونه حمایت وپشتیبانی ازسایت اسلامشهرانلاین نکردند ولی ماوظیفه حرفه ای خودمیدانیم که افکارعمومی مردم ایران بخصوص همشهریان درجاده ساوه را درارتباط با اخباردرست صحیح وشفاف سازی اطلاعات روشن واگاه سازیم وماجهت نیل به این منظور اماده ارائه هرگونه خدمات اطلاع رسانی لازم درصورت درخواست مدیران شرکت میهن ودومینو اخوان محترم پایداری با افتخارهستیم

بنده این اخباررا ازمنظردیگری نقدمیکنم تااخبارواقعی از شایعات خبری تمیزداده شودتاشایعه سازان متوجه شوند دیگرمانند گذشته نیست که هرچه خبرهای کذب منتشرکننداذهان عمومی بی درنگ پذیرای آن باشندوذهنیت سووبدبینی  نسبت به اشخاص یا موضوعی ازطرف شنوندگان این نوع اخبار به موضوع گیری نادرست منجرشودوخوشبختانه امروزاغلب مردم جامعه آگاه وباخرد هستند.خدمت کاربران محترم اظهارمیکنم باتحقیقاتی که بنده ازچندین راننده وویزیتورمیهن به عمل اوردم به این نتیجه رسیدم 100درصداین اخبارکذب است ومجموعه میهن فقط وفقط به واسطه موفقیت تجاری وبخصوص قبضه نمودن بازاربستنی ولبنیات درسطح ایران موردبغض وحسادت همکاران صنفی خودموردآماج این اخبارکذب قرارگرفتن چرا که اگربادقت رصدکنید دخالت مستقیم وسیستماتیک به منظورهمکاری خودروهای میهن با مامورین انتظامی از لحاظ فنی باوجود خطرات جانی حمل ونقل انسانی با کامیونت یخچال دار مخاطره امیز بوده درنتیجه غیرممکن است وبه فرض اینکه خبرهمکاری صحت داشته یاشد مگررانندگان میهن با دشمن خازجی همکاری نموده همین نیروهایی مذکورتا چندزوزقبل ازاین حوادث درکنارمردم به عنوان حافظ امنیت مردم موردپذیرش عموم جامعه بودندوچه شده که اگرمجموعه ای مثل میهن امروزبه فرض پشتیبانی لجستیک که برای این نیروها انجام داده محکوم به خیانت است؟ خیانت به چه کسی؟ وچه فردیاگروهی؟ درضمن بایداندکی تامل نمودوبعدقضاوت کردآیابه نظرشماچنین نیروهای سازمانی در مجموعه تحت خدمت خودفاقدخودرو برای تردد بودند؟ومنتظردریافت کمک جهت انتقال ازطرف خودروهای میهن به مکان ماموریت خود مانده بودند؟درصورتی که نیروهای انتظامی ازقبل تدارک ابزاروادوات موردنیازخودبرای انجام چنین ماموریتهای را درقالب انجام مانورهای شبیه سازی شده تعیین ومحاسبه میکنندوشمافکرکنید مثلا اگر خودرهای میهن که طبق شایعات کذب برای جابجای این نیروها همکاری کردند اگر به فرض همکاری نمیکردند این نیروها به سرپست ها و مکان ماموریت خود هیچگاه نمی رسیدند؟  دوم اینکه رانندگان میهن هرچند نفر راننده تحت مدیریت سرگروه ومسپول مستقلی درمسیرهای مشخص شده هستندومیهن درپی تولیدموادغذایی وکنسروی طی سالهای اخیرقطعا قراردادهای جهت تامین بخشی ازمایحتاج غذایی نیروهای مسلح وانتظامی منعقدنموده که درصورت عدم تامین این اقلام طبق تعهدات خود که منجربه فسخ قزاردادوختی پرداخت جریمه خواهدشد باید این اقلام موادغذایی وکنسروی را به مقصد همیشگی میرساند واصل ماجرا ازاین قراراست که درزمان تحویل موادغذایی به مراکزانتظامی مسئول مربوطه ازراننده خواسته بجای تخلیه باردرپادگان این محموله را به فلان ادرس دربیرون از پادگان که نیروهادر کف خیابان درحال انجام ماموزیت هستند منتقل ودرهمان نقطه محموله موادغذایی تخلیه شودکه رانندگان درنقاط مذکور اقدام به تخلیه وتحویل این موادغذایی به نیروها بودند که بامشاهده این روند ازطرف رقبای صنفی  انها زمینه شایعه سازی را مناسب یافته سواربرموج با ضبط تصاویریک یاچندخودرو شایعات کذب منتشرنمودندتا به زعم خوداین رقیب صنفی موفق یعنی شرکت میهن ازمیدان بااین ترفندخارج سازند…وبه همشهریان محترم عرض میکنم اگرجبهه گیری شمابرای دلسوزی درحق عموم مردم است که شرکت میهن را گناهکار یامسُول وقایع بوجودامده  میدانیدواقدام به تحریم محصولات ان میکنید بایدمتذکرشوم این اقدام شمادرست به ضرر وزیان همان مردمی است که شماامروز خودرا دلسوزانها میدانید چرا؟ چونکه درنظربگیرید مادرمنطقه محرومی درجنوب غرب استان تهران زندگی می کنیم که درنتیجه اقدامات کارآفرینان مجموعه های دومینوومیهن بالغ بر۵۰۰خانواده دراین منطقه محروم مشغول بکازهستندونان میخورنداین فقط کارگران ساکن دراسلامشهراست شایدهمین تعداد نیز از روستاها وشهرستانها سراسرایران به جهت نبودکار خانواده خودرا گذاشتن وخود راهی اسلامشهردراین دومجموعه کارمیکنند و حقوق دریافتی ماهیانه خودرا را برای خانواده خود درشهرستان شان میفرستند وتحریم مخصولات میهن برای شخص پایداریهاهیچ ضرر وزیانی ندارد چون هم اکنون همین کشور ترکیه و کشورامارات تاجایی که خبردارم از این دوکارافرین با ارائه بهترین تسهیلات دعوت به تاسیس کارخانه درکشورشان ازبرادران پایداری استقبال شایان توجهی هم میکنند ولی از ابتدا بستنی ولبنیات را میهن درایران تولیدمیکرد وبه این کشورها یا کشورهای دیگری صادرمینمود و شما فقط با این شایع پراکنی بیش از ۱۰۰۰خانواده را به جمعیت بیکار ایران اضافه میکنیدکمی فکرکنید چه نیروی هست که خودرو برای اعزام به ماموریت ندارد وحتما خودروهای میهن باید انها را سرپست منتقل کنند این بیشتربه جوک تلخ می ماندتاواقعیت.. همشهریان شماچندشب دیگرهیجان تان فروکش نموده وبه منازل خود بازمیگردیدوکاروکسب خودرا نیز دارید ولی اینجاهزارخانواده همچنان صبح برای یک لقمه نان به سرکارخود یعنی شرکتهای میهن و دومینو خواهند رفت واگرهرکدام از اینهابیکارشوند مسپولیت اش با شماست که اخبارکذب منتشزکردی وبذر نفرت و تنفررا دربین خود واین کارگران محروم کاشتی وهمچنان نیزخودرا مدافع حقوق محرومان زنان ودختران معرفی میکنی کمی ان سو تراز خودت را هم ببین ایامتوجه ای اقدامات شما چه تاثیرات منفی برزندگی همشهریان تو میگذارد؟

بنده ازمردم ایران بخصوص اهالی جاده ساوه درخواست دارم درارتباط با این پست نظرات خودرا در زیرهمین پست ثبت ومنتشرکنندایاشماچنین این شایعات را درمورد شرکت های میهن یادومینو واخوان پایداری می پذیریدیا ردمیکنید؟

درباره سردبیر

مدیروسردبیرنشریه الکترونیک اسلامشهرانلاین

دیدگاهتان را بنویسید