صفحه اصلی / اخبار / قوانین انلاین
مجموع آنلاین قوانین

قوانین انلاین

قوانین جاری درکشورایران که توسط ایرانیان الزام به رعایت وبکاربستن درروندکاروزندگی ضروریست یادرصورت محکومیت دردادگستری قضات براساس این قوانین رای خودراصادرمیکنند نیازمند آگاهی ودانستن بندهای مختلف توسط عموم مردم است به همین علت اسلامشهرانلاین باهمکاری اقای مهدی داودآبادی وکیل پایه یک دادگستری برنامه ای طراحی نموده که دسترسی به این قوانین برای همگان اسان وقابل رویت باشدکه بهترین شکل ان انتشاراین قوانین به صورت انلاین بودکه برای استفاده شماکاربران محترم دراین سایت به صورت انلاین وبافهرست بندی قوانین مهم وبیشترمورداستفاده مشاهده میکنید

درباره سردبیر

مدیروسردبیرنشریه الکترونیک اسلامشهرانلاین